חיים וייצמן נשבע אמונים כנשיאה הראשון של מדינת ישראל לפני מושב האסיפה המכוננת, 17 בפברואר ?.1949? בשורה הראשונה יושבים חברי הממשלה הזמנית.