היקב בראשון לציון. נוח/נ מרבנים עונים. הצילום מאוסף קהאן משנת ?.1312?