סבא אליוביץ שענ7 כפועל בנטיעת ?D'j/w/nn jvin w? של ?m'tti \<y? מתארה אצל nrw אנשי vi ץםין, ?)1i'?־?1W'? נשנה. 1946 את ?!8*n? עי/ ויתים.