משמאל: איכר (השמאלי בתמונה) ופועליו נ0ג י רה בשנת ?.1928?מתיישבי סגירה קיבלו, ברובם, את הכשרתם החקלאית בחווה הסמוכה.