למטה: בית אוטו ובטרור מאייר ננהר'ה משנת ?.1935? היקים התלהבו מתכניתו של הריר 1לע ?/yav? ורבים מהם הקימו את ביתם במושבה ה1את.