משמאל: הירידה לבור המים במשמר הירק. כאן טיפלו נפ»עי הקרבות המרים נש:ת ?.1948?