ל00ה: בהיות המושבה סמוכה לגשר בנות יעקב. נקבעה בה בתקופת המנדט תחנת הנבול.