למטה: נ'ת מתפורר, מט לנפול, מן המושבה, נתפ0 בו\י\ המצלמה בשנת ?.1939? באותה שנה נאחןו במקום חברי גועי/ ?!"? וךפת?."?