למטה: מתיישבי מגריאל הי! בעל 1 הון זעיר, נעלי מלאכה, פקירים ואנשי חינוך. אחד המפעלים הראשונים במושבה חיה קואופרטיב "ח0לע" שחבריו "צרו בשנת 1928 ועפים.