משמאל: שובך וכלי עמדה נח^ו אחז האיכרים. יסור המע>ה מצטיינת נ00עי ?D'Ttwn? שלה.