שרי7י חבית הראשון בחררה כפי שצולמו נשנת ?,1935? כשהמושבה הייתה נת 44 שנים.