בית פיעברו: (י1וק במאורעות תרפ"א ושוקט נאותה שגה. הבית יהפוך לאתר לאומי ובחצרו מצויים כלי עבודה mw