מימין: הכתובת ו\ל בית אהתסון ב!כרון יעקב הבניין מנציח את המשפחה ומתעד את אתון