למטה: היקב מנו?//? יעקב,נפי שצולם ביר vm בשנת ?.1935? היקב היה m ב\ ?.mm 42?