מימין: בית הפקירות נ יעקב כפי ששורטט נס/ף המאה הקודמת ו\ל ירי אליהו שייר, ראש פקידות הברון בארץ.