התהליכים הכלכליים במאה התשע־עשרה

התהליכים הכלכליים במאה התשע עשרה תמיכה ופרנסות אין דומה כלכלתו של היישוב היהודי העירוני בארץ ישראל בשלהי המאה השמונה עשרה לכלכלתו בתקופה הסמוכה למלחמת העולם הראשונה . שני תהליכים עיקריים , ולכאורה סותרים , השפיעו על התמורות המפליגות שנתרחשו בארץ בתחום זה : מצד אחד הלכה והשתכללה מערכת התמיכה ביושבי ארץ ישראל , שבסיסה הרעיוני היה חזון חברת הלומדים שתורתה אומנותה ; מצד שני , ובמיוחד במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים , כשגברה השפעתה של אירופה על המשק המקומי , נשתנתה הפעילות הכלכלית שינוי מתמיד ועמוק , וחוגים שונים ביישוב היהודי העירוני אימצו אמות מידה כלכליות ברוח אירופה . שיטת הכוללים התהליך הראשון התבטא בגידולה המתמיד של שיטת הכוללים ובהסתעפות פעילותה המשקית , ואילו התהליך השני גרם להפיכתה של החברה היהודית העירונית לחברה הטרוגנית בפרנסותיה וביזמותיה בתחום הכלכלה ולהתרחקותה מן החזון הטרום מודרני של "עדת קדושים , " שכל כולה שקועה בענייני לימוד ועבודת ה . ' המשבר שעבר על החברה היהודית המסורתית בארצות אירופה והמעבר לעמדות הגנה אורתודוקסיות תרמו לשכלולה של מערכת התמיכה , ואי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור