האוכלוסייה היהודית בירושלים במאה התשע־עשרה (עד ?(1880? (אומדנות משוערים)