האוכלוסייה בשלושה־עשר היישובים הגדולים שבארץ-ישראל במאה התשע־עשרה