ראש עיריית ירושלים נכנע לנציגי הצבא הבריטי, דצמבר ?.1917?