מסדר של חיל המצב העותימאני בקישלה, ?,1905? הקישלה נבנה מדרום למצודת דוד בשנות השלושים, בתקופת השלטון המצרי. חיל המצב היה נתון לפיקודו של המפקד הצבאי הראשי, שישב בדמשק, ואילו המשטרה עמדה לפקודת המושל המקומי.