Abstract

יש הטוענים שהספרות היא בבחינת מורה כמו מצוינות אישית ומוסרית, להתעמקות אמפתיה וחשיבה ; לעומתם יש הסוברים עומס מיותר על הלומדים במערכת מיומנויות הכרחיות לחיים במאה ה - 21 מבטא את מעמדה הפרדוקסלי של הספרות נתפסת כתחום "לא נחשב", היא נתפסת כתחום דעת עתיר השפעה חינוכית וחברתית . הספר שלפניכם הוא פרי של מסע חשיבה, שערכו שלוש עשרה חוקרות ממגוון מוסדות של אסופה זו הוא בהתבוננות המחקרית בפועל בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בזרמי החינוך השונים בארץ . בספר ארבעה שערים : השער הראשון הלימודים ומצביע על התמורות העיקריות עוסק בשיח כיתה בשיעורי עברית וספרות השער השלישי נסב על הערכה בהוראת שונות ; והשער הרביעי מתמקד בקריאה הבית ספרית . הספר מזמין את קוראיו - קהילות של והורים - לתהליכי חשיבה על פיתוח כזאת שתלמידים ימצאו בה מקור השראה אתי ומצפן לנקיטת עמדה ; דרכים שיביאו מעמדה הייחודי של הספרות כתחום דעת . בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות מכון מופ"ת פרופ' יעל פויס פרופסור במכללת אורנים . תחומי התמחותה הם הוראת הספרות והכשרת מורים להוראת שפה וספרות . פרסומיה עוסקים בתהליכי קריאת...  אל הספר
מכון מופ"ת