השאיפה להתפשטות בכל הארץ

שער ב : מיסוד ומשבר, 1958 - 1967 165 61 הוועדה אולם ביקש להמתיק את הגלולה המרה לאוניברסיטה העברית . מול חזית זו, אליה הצטרפו לוי אשכול ופנחס ספיר, אשר מיוני 1963 הנהיגו את המדינה הלכה למעשה וביקשו לסייע בביסוס שלטון נמיר ומפא״י בתל אביב, התקשתה האוניברסיטה העברית לקיים את השלוחה, ומאמצע שנות השישים נסוגה ממעורבותה הישירה באקדמיה בתל אביב . בשלבים הראשונים של המהלך, בטרם שהתגבשה ההתנגדות הפוליטית ולפני שהוקמה ועדת שרת, הסביר בנימין מזר כי מדיניות ההתפשטות שהוביל לכיוון שליטה על מוסדות האקדמיה בתל אביב נועדה : להבטיח כך תכנון אחיד של ההשכלה הגבוהה במדינה, רמה אחידה, ניצול רציונאלי של כוח-האדם המדעי וגם מניעת התפצלות האמצעים המצומצמים העומדים לרשות ההשכלה הגבוהה במדינה . התכנית לשילוב אוניברסיטת תל אביב – בית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתוך האוניברסיטה [ בירושלים ] נראית לו כצעד חשוב ביותר לקראת פתרון הבעיה שהעיקה במשך שנים . על אף העובדה שהאוניברסיטה מקבלת בזה על עצמה עול כבד נוסף, מדעי וחומרי כאחד, הוא רואה 62 בזה התקדמות לקראת המטרה שהציבה לעצמה . החזון של מזר וחבריו היה כי האוניברסיטה הע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב