תוכן העניינים

שער ג : ניהול אוניברסיטת מחקר בארץ קטנה 275 בין קריסה להתחדשות 275 כינון דפוס הניהול הדואלי 281 מאבק על גבולות האוטונומיה 292 המבנה הדואלי כזירת משא ומתן 297 סיכום 304 רשימת המקורות 306 מפתח 314 תקציר באנגלית vii  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב