ה. פסח

114 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית בפרק הרביעי — "היין במדרש" — ציינתי שהיין בספרות המדרש מסמל תהליך . במצוות שתיית ארבע כוסות אפשר לראות כי היין מסמל משמעות זו גם בטקסים שבהם יש לו תפקיד . תפיסה זו הרואה ביין כמסמל שינוי אפשר לראות גם בספר מהרי"ל ( לרבנו יעקב בן רבי משה הלוי, 1365 - ,1427 הרביץ תורה במגנצא עיר הולדתו . אחד מגדולי הדור שהיה בקי בכל מנהגי אשכנז, וממנו נתקבלו רוב מנהגי סידורי התפילות במחזורים ) . בספרו מוזכר המנהג להטיף מן היין כשקוראים בהגדה את המילים : "דם ואש ותמרות עשן" : אמר מהר"י סג"ל : כשאומר בהגדה דם ואש ותמרות עשן, יטיף באצבעו מכוסו לחוץ באומרו כל תיבה פעם אחת . וכן כשאמר דצ"ך עד"ש באח"ב [ ראשי תיבות של עשר מכות מצרים ] בין בפרט בין בכלל ס"ה [ סך הכול ] י"ו פעמים נגד י"ו פנים ( רוקח ) . ועוד טעמים יש שם . וכן מהר"ש, כשאמר דם צפרדע כו' שוטף בכל תיבה ותיבה פעם אחת מן הכוס לחוץ . ואמר שכן נהג ראבי"ה, ונראה לו הטעם דר"ל [ דרוצה לומר ] מכל אלו יצילנו ויבֹאו על שונאינו, דהא הכוסות להצלחה לישראל ( ספר מהרי"ל, מנהגים, סדר ההגדה ) . הזכרתי לעיל את המנהג להשתמש ביי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד