ג. סוגי היין ויכולת השליטה

90 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית לוח 1 : סוגי היינות — לפי אפשרויות הניסוך ויכולת השליטה ננסך סוגי היינות איזון בין שליטה להיעדר-שליטה לא ננסך מופר בכיוון מופר בכיוון שליטה היעדר-שליטה + יין חי ( לכתחילה ) + יין מגתו + יין מזוג + יין צימוקים יין כושי, יין בורק, יין הליסטון + + יין מבושל + יין קונדיטון + + * יין קוסס יין שיש בו + קמחין + יין מגולה + יין שריחו רע + יין תמד * לפי רבי שמעון בן אלעזר ( לעזר ) מהו ייןש ט מטודת המבק של ההלהה 91 לוח 2 : סוגי היינות — לפי אפשרויות הקידוש ויכולת השליטה לא מקדשיםמחלוקת מקדשיםסוגי היינות + יין חי + יין מגתו + יין מזוג + יין צימוקים יין כושי, יין בורק, יין הליסטון + + יין מבושל + יין קונדיטון + יין קוסס יין שיש בו + קמחין + יין מגולה + יין שריחו רע + יין תמד בלוח 1 אפשר לראות כי היין היחיד שמלכתחילה ננסך על המזבח הוא יין חי . כאמור, מנקודת מבט סימבולית יין זה מייצג את האיזון המושלם בין הקטבים שליטה להיעדר-שליטה, וככזה הוא נמצא במיוחד ראוי לעבודת בית המקדש . בדיעבד, אפשר לנסך את כל היינות שנמצאים ברצף בין הקטבים, דהיינו : יין מגתו, יין מזוג,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד