(א) יין מגתו

74 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית ונוצר אלכוהול . עם תום שלב זה, הופך מיץ הענבים ליין . כפי שכבר הזכרתי, גם ביין ממשיך עדיין תהליך התסיסה באופן איטי . משך תהליך התסיסה הראשוני הוא שלושה ימים . והיין מכונה בשלב זה "יין תוסס" : "תנא : יין תוסס אין בו משום גילוי [ מותר לשתותו גם אם היה מגולה ] וכמה תסיסתו ? — שלשה ימים" ( בבלי, תענית ל ע"א ) . יין תוסס אינו מוזכר בסוגיה בבבא בתרא דלעיל לא הכוונה לטקסט שהבאתי בראשית הפרק . אולם לפי הגמרא בתענית, נראה שניתן לקדש עליו ( ראו גם הלכות רי"ץ גיאת, הלכות קידוש ע"ב ) . השלב השני בתהליך התסיסה נמשך ארבעים יום . כאמור, גם בפרק זמן זה עדיין מכונה היין : "יין מגתו" : "רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים : . . . ועל יין בן ארבעים יום שנתנסך על המזבח" ( בבלי, ברכות כז ע'א ) . ושם מפרש רש'י : "ועל יין בן ארבעים יום — שיצא מכלל יין מגתו, ובא לכלל יין גמור, וקרנין ביה : 'נסך ֹשֵכָר'" ( במדבר כח, ז ) ( רש"י לבבלי, ברכות כז ע"א ) . דהיינו, שלפני ארבעים יום היין עדיין נחשב כיין מגתו . כפי שראינו לעיל בסוגיה בבבא בתרא, לכתחילה יין מגתו אינו ראוי להינסך על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד