1. יין שמלכתחילה ראוי לניסוך על המזבח — יין חי

70 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית האדם אינה ניתנת לניבוי . בהתאם להלכה, זהו סוג היין היחיד שראוי מלכתחילה לניסוך על המזבח . וכך מצינו בספרי : ר' אלעזר הקפר אומר : יין — זה מזוג, שכר — זה חי , . . . תלמוד לומר : "ונִסכּו רביעת ההין לכבש האחד בקֹדש הסֵך נֶסֶך שֵכָר לה'" ( במדבר כח, ז ) . חי אתה מנסך ואי אתה מנסך מזוג ( ספרי במדבר, פרשת נשא כג, עמ' 27 ) . יין חי נחשב כיין חריף מדי שלא ראוי לשתיית אדם . לכן, לפי ר' אליעזר, אי-אפשר לברך עליו "בורא פרי הגפן" ואי-אפשר לקדש בו כשאינו מהול במים : אין מברכין על היין [ בורא פרי הגפן ] , עד שיתן לתוכו מים — דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים : מברכין ( משנה, ברכות ז, ה ) . וכך גם לפי התוספתא : יין חי מברכין עליו בורא פרי העץ . . . ואם נתן לתוכו מים מברכין עליו בורא פרי הגפן . . . דברי ר' אליעזר . וחכמים אומרים . . . מברכין עליו בורא פרי הגפן . . . ( תוספתא, ברכות ד, ג ) . הסוגיה בגמרא בבא בתרא שהובאה לעיל מתייחסת לתוספתא למשנה זו . לדעת הגמרא חכמים חולקים על רבי אליעזר רק בעניין ברכת פרי הגפן לפני השתייה . בעוד שכאמור במשנה למעלה ובתוספתא ( ברכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד