סיכום

66 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית בין היין לסמלים אלה, הופך אותו לסמל מרכזי . כפי שהראיתי, היין במדרש מופיע כמסמן הבחנות בין סטאטוסים — בין זמנים ובין קבוצות חברתיות . כפי שנראה בהמשך, ההבחנות המופיעות במדרש חוזרות גם במנהגים ובהלכות שעניינם יין .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד