ו. היין כמשמח או כמשכר

64 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית ( בראשית ט, כה ) … דבר אחר "וכצפעוני יפריש" : כך הפריש היין בין לוט לבנותיו לממזרות, הא דכתיב [ זה שכתוב ] "ותשקין את אביהן יין" ( בראשית יט, לג ) , שמתוך כך : "ותהרין שתי בנות לוט מאביהן" ( שם, לה ) . דבר אחר "כצפעוני יפריש" : מה צפעון זה מפריש בין מיתה לחיים, כך הפריש היין בין אהרן ובניו למיתה, דתני [ ששנה ] רבי שמעון ( המאה השנייה ) : לא מתו בניו של אהרן אלא על שנכנסו שתויי יין לאהל מועד ( בראשית רבה [ אלבק ] פרשה לו ד עמ' 338 ) . המדרש תולה בהשפעתו השלילית של היין את הסיבה : לחטא גן העדן ; לשכרותו של נח, וכתוצאה מכך למעשה המגונה שעשה בו בנו חם ולעונש שקיבלו צאצאיו להיות עבדים ; לגילוי העריות של בנות לוט ולמיתת בני אהרן . להלן מדרש אמוראי נוסף באותו עניין : וישת מן היין" ( בראשית ט, כא ) . 'וישת' — שתה שלא במדה ונתבזה… רבי יהודה אמר, רבי חנין בשם רבי שמואל בר יצחק ( אמורא בן הדור השלישי ) : 'ויגל' אין כתיב כאן, אלא 'ויתגל' — גרם גלות לו ולדורות . עשרת השבטים לא גלו אלא בשביל יין … שבט יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל היין , שנאמר : "גם אלה ביין...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד