א. חקר סמלים

14 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית בחושים . במקביל, אגדיר את המונח "מסומל" כַּמשמעות המוענקת למסמל . היחס בין המסמל למסומל אינו קבוע . יעקובסון ( 1960 Jakobson ) , שהיה ממשיכיו של דה-סוסיר, הראה כיצד הקולט שדר לשוני קולט למעשה לא רק משמעות אחת, אלא צרור משמעויות . הבלשן ליץ' ( 1974 Leech ) פיתח סכמה זו תוך כדי מתן פירוט של המשתנים שמשפיעים על תובנת הסמל : משמעות דנוטטיבית — משמעות מילונית של המילה . משמעות קונוטטיבית — בצד המשמעות הקבועה של הסימן היא כוללת גם משמעויות שיסודן בהקשר של נסיבות חיים, כגון : נשר כמסמן עוצמה או משמעויות הקשורות בדרכים אלטרנטיביות שבאמצעותן אפשר להעביר את אותו המסר, לדוגמא : שימוש במילים נרדפות כגון : פסולת, אשפה או טינופת . בחירה במילה המסוימת מתוך כלל המילים הנרדפות קשורה בנסיבות חברתיות, ויכולה, אפוא, לרמוז על הנסיבות החברתיות עצמן . בחירת הסימן המסוים יכולה גם להעביר יחס שלילי או חיובי באמצעות הקונוטציות של השדר, כגון : בחירה בכינוי "כושי", שהיא בעלת קונוטציה שלילית, לעומת הכינוי "כהה-עור", שהוא מושג ניטרלי . במסורות תרבותיות קיימים קשרים אסוציאטיבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד