תוכן העניינים

ג . מדרשים שבהם יין משמש כמטפורה 48 1 . יין כמטפורה לעם ישראל 48 2 . יין כמטפורה לדברי תורה 49 3 . יין כמטפורה לתהליך שינוי 51 4 . יין כמטפורה לדם 54 ד . יין כסימן לבאות וכרמז למהפך 57 ה . יין כמסמן הבחנות בין קבוצות חברתיות ובין זמנים שונים 61 ו . יין כמשמח או כמשכר 63 סיכום 65 פרק חמישי : מהו יין ? — נקודת המבט של ההלכה 67 א . בין שליטה להיעדר-שליטה 67 ב . יין לסוגיו 68 1 . יין שמלכתחילה ראוי לניסוך על גבי המזבח — יין חי 69 2 . יין שניתן לניסוך בדיעבד 73 ) א ) יין מגתו 73 ) ב ) יין מזוג 77 ) ג ) יין צמוקים 77 ) ד ) יין כושי, יין בורק, יין הליסטון ויין מרתף 79 3 . יין שאינו ראוי לניסוך 82 ) א ) יין מבושל 83 ) ב ) יין קונדיטון 84 ) ג ) יין קוסס 86 ) ד ) יין שיש בו קמחין 87 ) ה ) יין מגולה 87 ) ו ) יין שריחו רע 88 ) ז ) יין תמד 89 ג . סוגי היין ויכולת השליטה 89 ד . משמעות הסמל "יין" לפי הדגם של לוי-שטראוס 92 סיכום 99 פרק שישי : תפקודו של היין בהלכה ובמנהג 101 א . יין וטקסים 101 ב . טקסי מעבר : קידוש, הבדלה, ברית מילה, פדיון הבן, חופה ואֵבל 102 ג . שכרות ורפואה 105 ד . פורים — משמעות החו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד