סיכום: מיפוי אמצעי הביטחון שנסקרו

148 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית 1 . א מ צ ע י ם ש א י נ ם מ ש ו ם ע נ י ש ה ק ו ל ק ט י ב י ת א ו פ ג י ע ה ק ו ל ק ט י ב י ת אף שאין לראות באמצעים מסוימים ענישה קולקטיבית או פגיעה קולקטיבית, הם עדיין מעוררים בעייתיות מסיבות אחרות, כגון בהקשר של מידתיות . בקטגוריה זו נכללים הטלת קנס על הורים בגין מעשי ילדיהם או חיובם בערובה למעשי ילדיהם . עונשים אלו מוטלים בגין אחריות אישית של הנוגעים בדבר, ולא רק משום שהם חלק מקולקטיב ( משפחה ) שממנו יצא עבריין ביטחוני . לכאורה, הדברים נכונים גם בעניין תיחום מקום מגורים של בני משפחות של מחבלים . אולם במקרה זה מתעורר חשד כי האחריות האישית אינה אלא תירוץ לענישת קרוביו של מחבל . גם הגבלת האפשרות לאיחוד משפחות וקבלת מעמד בישראל אינה ענישה קולקטיבית . אין מדובר בענישה בגין מעשה אלא בפרקטיקה של תיוג . להקמת גדר הביטחון בין ישראל לבין יהודה ושומרון יש תכלית מוחשית של מניעת טרור, והפגיעה בזכויותיהם של התושבים הפלסטינים המתגוררים בסמוך לה אינה ישירה אלא נלווית . על כן גם היא אינה בגדר ענישה קולקטיבית או פגיעה קולקטיבית . 2 . א מ צ ע י ם ש ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר