אמצעים המשפיעים על בני משפחת המחבל

120 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית בדיעבד לבטל את ההחלטה . יותר מכך, לא מפורט בה, אפילו בדברי ההסבר, באילו נסיבות יהיה על שר הפנים לבטל את ההחלטה . כלומר, אם במקרה שבו הקרוב אינו מעורב במעשי המחבל יחויב שר הפנים לבטל את שלילת תושבותו . אומנם דברי ההסבר להצעות החוק מדגישים דווקא את שלילת הזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי, המוקנות לתושבי המדינה, וכן את שלילת התנועה החופשית בישראל הנדרשת, כך נטען, מבחינה ביטחונית . ואולם אין להתעלם מכך שבהיעדר רישיון לישיבה בישראל קמה לשר הפנים גם הסמכות לגרש את הנוגע בדבר מישראל . 258 הצעת חוק נוספת הוגשה לכנסת ה- 20 על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד ואחרים, ואף היא עדיין תלויה ועומדת . 259 הצעה זו נבדלת מן ההצעות האחרות בדרישה מפורשת לזיקה אישית של קרוב המשפחה למעשה הטרור כתנאי לשלילת התושבות ממנו : "שר הפנים רשאי לבטל אשרה או רישיון לישיבת קבע לקרובו של אדם שביצע מעשה טרור ואשר היה שותף למעשה הטרור, במעשה או בידיעה, לפני ביצוע המעשה, במהלכו או לאחריו" . עם זאת, מן הראוי לברר אם ידיעה בלבד על מעשה הטרור, ובדיעבד, די בה על מנת להצדיק שלילת תושבות ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר