מה למדנו על ההגדרה של ענישה קולקטיבית ועל הפרמטרים שהוצעו לבחינת פגיעה קולקטיבית ...

86 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית לוח 1 בחינת ההצדקה של פגיעה קולקטיבית על פי הפרמטרים שנבחנו שלילת ציון פנימי הפחתה של לבגרות אספקת המים שלילת דחיית בשל חוב השירות בשל אי – עמידה ביעדי הגיוס + + + המטרה + - - חומרת התופעה האם מדובר במוצא - - / + - אחרון ? חומרת הפגיעה + - - / + הקולקטיבית + + * + * סוג הקולקטיב האפקטיביות של + - / + - הפגיעה מקרא : ( + ) — נוטה להצדיק, ( - ) — נוטה שלא להצדיק, ( + / - ) — אינו נוטה לכיוון ברור * פורמלית אין מדובר בקולקטיב "חשוד" ( בית ספר מסוים או רשות מקומית מסוימת ) , אבל התוצאה הייתה שונה אם היו נתונים אמפיריים שמלמדים על נקיטת האמצעי רק, ובעיקר, כלפי בתי ספר או יישובים של בני מיעוטים .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר