תיקונים מס' 19 ו־ 21 לחוק שירות ביטחון: שלילת דחיית שירות של תלמידי ישיבות חרדים בשל ...

80 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית כפריווילגיה ליתר בני אותו השנתון שלא להתגייס . פריווילגיה זו מותנית במכסה מוגדרת של גיוס מקרב בני השנתון המדובר . מכלל הדברים עולה כי אין מדובר בענישה קולקטיבית אלא בפגיעה קולקטיבית . האם בחינת הפרמטרים שהוצעו בפרק הקודם תורה על הצדקה לפגיעה זו ? מ ט ר ת ה פ ג י ע ה ניתן לומר כי המטרה של ההסדר בחוק בעניין זה אינה נקמה או גמול כלפי היחיד שאינו מקבל דחיית שירות, או כלפי ציבור בוגרי מוסדות החינוך החרדיים בכלל . המטרה היא הרתעה : האיום בשלילת האפשרות לקבל דחיית שירות מכל בוגרי המוסדות שיגיעו לגיל 21 בשנה מסוימת, אם לא יעמדו ביעד הגיוס של אותה שנה . איום זה נועד להמריץ את המנהיגות של הציבור החרדי לוודא שהמכסה תתמלא . ח ו מ ר ת ה נ ז ק ל א י נ ט ר ס ה צ י ב ו ר י ש ל ה מ ע ש ה ש ב ג י נ ו נ ע ש י ת ה פ ג י ע ה ו ה ס י כ ו ן ל ח ז ר ת ו מצד אחד, אין מדובר בעבירה על החוק אלא בפרקטיקה שמתקיימת שנים רבות מכוח הסדרים פוליטיים ומשפטיים שנקבעו על ידי הממשלה — ולכן, לכאורה, על ידי נציגי רוב הציבור . 147 מן הצד האחר, מדובר בפרקטיקה שנפסק בעניינה כי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר