פרשת בן עטייה: ענישה קולקטיבית במסגרת חינוכית

64 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית בחינות המתכונת ועל הציון השנתי שמעניקים מורי בית הספר הנוגע בדבר לתלמידיהם . משרד החינוך השיב כי ההגבלה שהוטלה במקרה דנן אינה מכוונת נגד התלמידים ואף לא נגד בית הספר, ותכליתה היא אך להמריץ את בית הספר לנקוט צעדים חינוכיים המתחייבים מן העובדה שבבחינות הבגרות שהתקיימו במסגרתו התגלתה "תופעה" חמורה של פגיעה בטוהר המידות . בג"ץ קיבל את טענת העותרים ופסק כי ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני ובלתי מידתית . הודגש כי ריבוי העתקות בבחינות הבגרות מלמד על ליקוי בפיקוח החיצוני על הבחינות שבאחריות משרד החינוך, ולא ניתן להסיק מכך מסקנות בנוגע לאי-אמינותו של הציון הפנימי ( "מתכונת" או "מגן" ) שניתן על ידי בית הספר . למעשה, הנתונים מראים שבשליש מן המקרים הציון הפנימי היה נמוך מן הציון בבחינת הבגרות . על כן אין ההחלטה עומדת במבחן הראשון של המידתיות : אין קשר רציונלי בין האמצעי שננקט — שלילת האפשרות שהציון הפנימי יהיה ציון הבגרות — לבין התכלית הראויה כשלעצמה לשמור על טוהר בחינות הבגרות . ההחלטה גם אינה עומדת במבחן השני של המידתיות : לא נבחן אמצעי שפגיעתו ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר