סיכום ביניים: מהותן של ענישה קולקטיבית ופגיעה קולקטיבית והשיקולים להערכתן

62 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית הגדרתי מהי פגיעה קולקטיבית — פעולה שכוללת את כל הרכיבים של ענישה קולקטיבית, זולת פגיעה בזכות . אם האמצעי המדובר שולל פריווילגיות או טובות הנאה אך לא זכויות, הוא יוגדר פגיעה קולקטיבית ולא ענישה קולקטיבית . עמדתי על הנימוקים המוסריים נגד ענישה קולקטיבית ופגיעה קולקטיבית, בראש ובראשונה הפגיעה בזכותו של אדם להיחשב כתכלית כשלעצמו ולא לשמש מכשיר להשגת תכליות אחרות . כנגדם, הוצגו שיקולים תועלתניים בזכות נקיטת פגיעה קולקטיבית בנסיבות מסוימות, שבהן לרשויות אכיפה חיצוניות יש קושי לאתר ולהעניש את האחראי לעבירה . הקולקטיב, לעומתן, נמצא בעמדה טובה יותר לאתר, להסגיר או להעניש את האחראי לעבירה או למנוע ממנו לעשותה, אם איום בפגיעה קולקטיבית יתמרץ את הקבוצה לעשות כן . ענישה קולקטיבית אסורה באופן מוחלט, ובשל הבעייתיות המוסרית שבפגיעה קולקטיבית צריכה להיות חֲ זקה גם נגדה . ניתן לשקול סטייה מחֲ זקה זו בהתחשב בשיקולים הללו : מטרת הפגיעה — הרתעה ולא נקמה או גמול ; חומרת הנזק לאינטרס הציבורי של המעשה שבגינו מתבצעת הפגיעה והסיכון לחזרתו ; שימוש בפגיעה כזאת כ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר