שיקולים להערכת פגיעה קולקטיבית

74פרק 2 : ענישה קולקטיבית : הגדרה ופרמטרים להערכתה פסולה, בהיותה מנוגדת לתפיסה הליברלית המודרנית של אחריות אישית . תפיסה גורפת הקובעת שכל המשתייכים לקולקטיב ראויים להיענש בשל מעשה של יחיד או יחידים בקרבו, גם ללא אחריות אישית לאותו מעשה, תיפסל לפי הטיעון הראשון נגד ענישה קולקטיבית, כפי שהוצג לעיל . עם זאת, נדמה כי נדירים המקרים שבהם גמול או נקמה הם התכליות המוצהרות של פגיעה קולקטיבית . ייתכן שהדבר משקף קונסנזוס רחב בדבר פסלותה של פגיעה קולקטיבית מטעמים אלה . לפיכך לעיתים תכופות יותר תוצג הפגיעה הקולקטיבית כאמצעי יעיל למניעת הישנות המעשה שבגינו היא מוטלת באמצעות הרתעת המשתייכים לקולקטיב מפני חזרה עליו בעתיד . לא אחת נעשה שימוש בהרתעה ובמניעה כמילים נרדפות, אלא שיש להבחין ביניהן : מניעה עניינה שלילת היכולת לחזור על עבירה ; הרתעה עניינה שלילת הרצון לחזור על עבירה . למשל, חילוט רכבו של עבריין תנועה עשוי למנוע ממנו לחזור ולעבור עבירות תעבורה חמורות ; לעומת זאת, הטלת עונש מאסר המותנה בעבירה נוספת מאותו סוג עשויה להרתיע את העבריין מלשוב ולבצע עבירה דומה . ואולם פגיעה קולקטיבית עשויה לסייע בהרת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר