"אחריות אישית": ענישה קולקטיבית וגבולות האחריות הפלילית האישית

40 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית תרשים 1 האם האמצעי פוגע במישרין באדם בשל השתייכותו לקולקטיב ? האם הפגיעה היא בגין מעשה מסוים ? לאכן נזק נלווה כן לא לא תיוג האם לנפגע יש אחריות אישית ? כן האם הפגיעה היא בזכות ? ענישה קולקטיבית פריווילגיה פגיעה קולקטיבית לא ענישה ענישה אישית לגיטימית קולקטיבית כן לא 93פרק 2 : ענישה קולקטיבית : הגדרה ופרמטרים להערכתה של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה טרור . 80 כל מי שמוטלת עליו אחריות פלילית לפי הוראות אלו או הוראות דומות להן, אינו נענש ענישה קולקטיבית . הענישה הקולקטיבית מתחילה במקום שבו האחריות הפלילית האישית מסתיימת . על כן, בחינתנו את המושג "ענישה קולקטיבית" לא כוללת דיון בעבירות נגזרות או בעבירות עצמאיות, שניתן לייחס לבני האדם שסובבים את מבצע העבירה העיקרי . עם זאת, חשוב לתת את הדעת לכך שקו הגבול בין ענישה קולקטיבית לאחריות אישית איננו אחיד בשיטות משפט שונות, ואינו קבוע בשיטת המשפט בישראל . הרחבת האחריות הפלילית האישית בחוק עשויה לתת מענה פורמלי שיוציא את הענישה מתחום הענישה הקולקטיבית, אך לא בהכרח מע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר