הגדרה

28 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית לנתק את המושג מהמטען המוסרי המתלווה לעונש . הסנקציות יכולות להיות מוטלות על ידי מגוון של ישויות — ציבוריות ופרטיות . 55 בכוונה תחילה לא השתמשתי במושג "ענישה", על מנת שלא לצמצם את ההגדרה להטלת עונש על ידי בית המשפט בדרכי הענישה המוגדרות בדיני העונשין לאחר הרשעה במשפט פלילי . ה"פעולה" שתיבחן כאן רחבה יותר הן בכל הנוגע לזהות הגורם המטיל אותה והן בכל הנוגע לאופי הסנקציות שמדובר בהן : לא רק הרשות השופטת יכולה להיות הגורם שמטיל אותן, אלא גם רשויות המינהל . הסנקציות אינן רק מאסר, קנס ועונשים דומים, אלא גם, למשל, הגבלת חופש התנועה . 56 גם במשפט הבינלאומי ההומניטרי, כפי שפורט בפרק הקודם, האיסור על ענישה קולקטיבית פורש לרוב ככולל לא רק עונשים פליליים אלא גם סנקציות מינהליות . 57 "במישרין" מושג זה נועד להוציא מגדר ענישה קולקטיבית פעולה שמכוונת לענישתו של האחראי למעשה, או פעולה שיש לה תכלית מוחשית של מניעת פגיעה בציבור, גם אם פעולות אלה גורמות נזק נלווה למי שאינם אחראים למעשה . כלומר, במקרה שסובייקטיבית הפגיעה במי שאינו אחראי למעשה נעשתה שלא במתכ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר