ענישה קולקטיבית בעולם העתיק

16 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית זאת ועוד, אפשר לפרש את סיפור המשא ומתן בין אברהם לאלוהים בנוגע לגורלה של סדום כדיון בהצדקה של ענישה קולקטיבית וגבולותיה . 7 אלוהים שוקל לכלות את סדום בשל חטאי אנשיה, ואברהם פונה אליו ואומר ( בראשית יח, כג - כו ) : הַ אַ ף תִּ סְ פֶּ ה צַ דִּ יק עִ ם רָ שָׁ ע . אוּלַ י יֵ שׁ חֲ מִ שִּׁ ים צַ דִּ יקִ ם בְּ תוֹךְ הָ עִ יר ; הַ אַ ף תִּ סְ פֶּ ה וְ לֹא תִ שָּׂ א לַ מָּ קוֹם לְ מַ עַ ן חֲ מִ שִּׁ ים הַ צַּ דִּ יקִ ם אֲ שֶׁ ר בְּ קִ רְ בָּ הּ . חָ לִ לָ ה לְּ ךָ מֵ עֲ שֹׂת כַּ דָּ בָ ר הַ זֶּ ה, לְ הָ מִ ית צַ דִּ יק עִ ם רָ שָׁ ע, וְ הָ יָ ה כַ צַּ דִּ יק, כָּ רָ שָׁ ע ; חָ לִ לָ ה לָּ ךְ הֲ שֹׁפֵ ט כָּ ל הָ אָ רֶ ץ, לֹא יַ עֲ שֶׂ ה מִ שְׁ פָּ ט . וַ יֹּאמֶ ר יְ הוָ ה, אִ ם אֶ מְ צָ א בִ סְ דֹם חֲ מִ שִּׁ ים צַ דִּ יקִ ם בְּ תוֹךְ הָ עִ יר וְ נָ שָׂ אתִ י לְ כָ ל הַ מָּ קוֹם בַּ עֲ בוּרָ ם . הטיעון של אברהם יכול להתפרש כטיעון נגד ענישה קולקטיבית : לא ראוי שצדיק ייענש בשל מעשי הרשע רק משום שהם משתייכים לאותו קולקטיב — העיר סדום . האל מקבל א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר