תוכן העניינים

פרק 4 . ענישה קולקטיבית ומאבק בטרור 87 אמצעים המשפיעים על בני משפחת המחבל 87 אמצעים המשפיעים על תושבי יישוב או אזור מסוים 125 אמצעי המשפיע על חברי ארגון טרור 131 אמצעים שיש להם השפעה כללית על האוכלוסייה הפלסטינית 141 פרק 5 . סיכום, מסקנות והמלצות 147 סיכום : מיפוי אמצעי הביטחון שנסקרו 147 המלצות 153 iii Abstract  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר