האף תספה צדיק עם רשע : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית

ל י ר ון א' ליבמן הַא ף תִּסְפֶּה צַדִּ י ק עִם רָשָ � ע ? האמצעים ללחימה בטרור ולמאבק בו פוגעים לפעמים באנשים שאינם נושאים באחריות למעשי הטרור . ואכן, לעיתים קרובות עולה הטענה, בישראל ובעולם, שאמצעים אלו הם למעשה ענישה קולקטיבית פסולה מבחינה חוקית ומוסרית . מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 2 1 א מ צ ע י ב י ט ח ו ן ו ע נ י ש ה ק ו ל ק ט י ב י ת א פ ר י ל 9 1 0 2 הַאַ ף תִּסְפֶּה צַדִּ י ק עִ ם רָשָׁע ? א מ צ ע י ב י ט ח ו ן ו ע נ י ש ה ק ו ל ק ט י ב י ת לי רון א ' ליב מן מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 2 1 ) 23 : 18 Will You Sweep Away the Righteous with the Wicked ? ( Genesis Security Measures and Collective Punishment Liron A . Libman עריכת הטקסט : יונה לוי, תמר שקד עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר-דיין ביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב : 9 - 246 - 519 - 965 - 978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא בר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר