ד. מקורות

מפתחו ת 342 בבלי, עירובין סב ע"ב 37 בבלי, פסחים יג ע"ב 512— 216 בבלי, פסחים נ ע"א 209 בבלי, סוכה ח ע"ב 205 בבלי, סוכה כח ע"ב 37 בבלי, סוכה נ ע"ב 128 , 210 בבלי, מגילה כח ע"ב 208 בבלי, מגילה לב ע"א 212 בבלי, מועד קטן כח ע"א 209 בבלי, חגיגה יח ע"א 215 בבלי, חגיגה כ ע"א 68 בבלי, סוטה ב ע"א 216 בבלי, סוטה כב ע"א 208 בבלי, גיטין מד ע"א 209 בבלי, גיטין ס ע"א - ע"ב 23 , 36 , 57 , 171 בבלי, גיטין סא ע"א 128 בבלי, גיטין עא ע"א 49 בבלי, קידושין ל ע"א 205 בבלי, בבא קמא לח ע"א 56 בבלי, בבא קמא קב ע"א 216 בבלי, בבא מציעא כט ע"ב 207 בבלי, בבא מציעא לג ע"א - ע"ב 37 , 66 , 206 , 231 בבלי, בבא מציעא פה ע"ב 68 , 204 , 207 בבלי, בבא מציעא פו ע"א 26 בבלי, בבא מציעא צב ע"א 209 בבלי, בבא בתרא ח ע"א 68 בבלי, בבא בתרא קכד ע"ב 208 בבלי, סנהדרין ה ע"ב 211 בבלי, סנהדרין ק ע"א 208 בבלי, מכות כג ע"ב 192 בבלי, שבועות ב ע"א 216 בבלי, עבודה זרה ב ע"א 211 בבלי, חולין לו ע"ב 211 , 216 בבלי, חולין נח ע"א 215 בבלי, חולין קי ע"ב 37 בבלי, בכורות מד ע"א 211 בבלי, תמורה יד ע"ב 23 , 138 , 171 בבלי, מעילה טו ע"ב 211 7 . תלמוד ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי