ה . הקראים כמתקני הדת

פרק ש לושה עשר 250 בחשיפת מסורת הפרשנות הקראית, שאיננה נבדלת במהותה מזו שרווחה בחוגים הרבניים, היה לכאורה כדי לעמעם את זוהרה וייחודה של התנועה הקראית . אך באורח מפתיע תגלית זו של החוקרים הצליחה לעורר מחדש את האהדה הכמוסה שרחשו הוגים ליברלים לקראות, הגם שזו לבשה מעתה פנים חדשות . אם בראשית המאה התשע עשרה נמשכו הוגים ליברלים אחר הקראים בשל דבקותם במקרא, עתה הוצגו הקראים כתקדים של התקוממות נגד ההגמוניה של הממסד הרבני וכדגם למאבק בקיבעון שהשתלט על מסורת ההלכה . בעיני רוחם של אותם הוגים נתפסו הקראים כשוחרי קדמה נאורים שסירבו להיכנע לעריצות של הרבניים בני זמנם ודגלו בחידוש וברענון של המסורת ובביטול חומרות והנהגות שעבר זמנן . בעקבות הקראים חפצו גם ההוגים הליברלים להתנער ממרותם של רבני הדור המסרבים להנהיג כל עדכון או שינוי במסורת . שיקום כבודם ומעמדם של הקראים בהגות הליברלית נזקף במידה רבה לשמחה 18 פינסקר נולד בטיסמניץ, אך את מרבית שנותיו עשה פינסקר ( 1081— 1864 ) . באודסה . הודות לקשרי הידידות האמיצים בינו ובין עמיתו הקראי אברהם פירקוביץ ( 7871— 1874 ) , 19 נחשף פינסקר לכתבים קראיים שטרם נודע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי