ד . 'שית סדרי משנה דאיתגנזו מימי הלל ושמאי'?

גילוי היצירה של הגאונים 239 38 דברי רב שרירא גאון נועדו אלו עם הראשונים אפילו כיחס הקוף עם האדם' . לאשש השקפה זו, המבליטה את ירידת הדורות, ואת חובת הכניעה לדברי הקדמונים . בהקשר דומה צוטטה תשובת הגאון גם בכמה חיבורים שהופיעו בעת החדשה . 39 רק כעבור זמן החלו נותנים החוקרים את דעתם למשמעותה הדרמטית של התשובה גם בזיקה לסוגיית כתיבת המשנה . ככלות הכול, בתשובה הוזכרו שישה סדרי משנה שנגנזו בימי שמאי והלל . האם אין בכך ראיה ניצחת להעלאת המשנה על הכתב, בספרים של ממש, עוד בראשית תקופת התנאים ? האם אי אפשר להוכיח מכאן כי רב שרירא השתייך למחנה המקדימים את זמן כתיבת המשנה ? אם המערכה בסוגיית 'אגרת רב שרירא גאון' נגעה בענייני נוסח, הרי המלחמה שניטשה בעניין תשובת רב שרירא גאון נקשרה במוצאה : האומנם יצאה תשובה זו מתחת קולמוסו של רב שרירא גאון או שמא נכתבה בידי חכם אחר שנתהדר בשמו שלא כדין ? גם הפעם בלט שד"ל בחזית הלוחמים . בהתחשב בעמדתו הנחרצת כי המשנה נכתבה רק בתקופת הגאונים, צפויה הייתה גם הסתייגותו מן התשובה נזכרת . לא רק הצהרתו הדרמטית ( מדי ) של הגאון, כי החולק על דברי הגאונים כמוהו כ'חולק על ה'...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי