ו. שדה המערכה

פרק שמיני 180 בין שני האגפים הקיצוניים, הליברלי והשמרני, שררה הסכמה מפתיעה באשר לתיעודה המוקדם של המסורת, קרי בנוגע לכתיבת המשנה עוד בימיו של רבי . עם זאת, אימוץ השקפה היסטורית זו נקשר באוריינטציה אידאולוגית שונה בתכלית : הוגים ליברלים חפצו לנגח את המסורת בשל התקבעותה המוקדמת, ואילו הוגים שמרנים ראו בכתיבת המסורת כבר בשלב התגבשותה ביטוי וערובה ליציבות ולאותנטיות שלה . בתווך, בין שני האגפים הרדיקליים, התמקמו נציגי המחנה המתון, שהעדיף להבליט את הממד האוראלי שבתולדות המסירה . נטייה זו נבעה מלכתחילה מן השאיפה להגן על מסורת ההלכה ולעגן את הדבקות בה, תוך הבלטת חיוניותה, אם כי לעיתים נקשר שימורה האוראלי של המסורת גם במגמה לחולל בה שינויים . שוחרי התיקונים בחרו להבליט את הסממנים הגמישים שאפיינו אותה במשך הדורות, ואת המרחב לשינוי ולתמורה שהותירו מייסדיה ומחולליה, התנאים והאמוראים, שנמנעו מלתעדה . עמדה שונה וייחודית הפגין חוג המשכילים של מזרח אירופה . הללו דבקו בעמדה ההיסטורית הרווחת שהקדימה את זמן תיעודה של מסורת ההלכה, אף על פי שהכירו בקיפאון הלכתי שנתחולל בשל כך . הללו הטעימו כי כתיבת המשנה ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי