א. ביטול לצד הפנמה

תיעודה וביצורה של התורה שבעל פה 143 שלהם לא סייעו בביעור האיום החדש . גיבוש מענה עדכני הפך למשימה חיונית 3 שאיננה סובלת דיחוי . קברניטי היהדות האורתודוקסית ראו בעצמם ממשיכי דרכה של המסורת היהודית אך גם הם נדרשו, ברצונם או שלא ברצונם, לעצב מחדש את תפיסת עולמם, ואף לסטות מהשקפות שרווחו בחברה המסורתית . העימות עם המחנה הליברלי הוליך לעיצוב דגמים עדכניים בקרב המחנה המסורתי, פעם באמצעות הקצנה של תפיסות שמרניות ופעם תוך הפנמה חלקית של השקפות ליברליות . עקבות הדיאלוג הסמוי שניהלו הוגים אורתודוקסים עם משנת המחנה הליברלי ניכרות היטב גם בדיון האורתודוקסי בסוגיית התורה שבעל פה . 4 המהפכה התאורטית שחוללו מנדלסון ובני חוגו בתפיסת התורה שבעל פה, כמכשיר שנועד להתאים את התורה שבכתב למציאות משתנה, והשיח בדבר תיעודה הכתוב או מסירתה האוראלית דרשו התייחסות אורתודוקסית מהירה ונחרצת . התעלמות גמורה מהשיח הפרוגרסיבי בסוגיית התורה שבעל פה ומהעמדות הליברליות שהושמעו במסגרתו עשויה הייתה להתפרש כהודאה מלאה או חלקית באמיתותן . ואכן, דבָּריה הבולטים של היהדות האורתודוקסית נשאו ונתנו בסוגיה זו בהרחבה . גם במקרה זה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי