ו. 'כיצד נכתבה המשנה': הקונטרס של צבי הירש חיות

פרק שישי 128 ובהשכלה נעשו השניים ידידים קרובים במשך כשני עשורים, עד שקיבל עליו חיות משרת רבנות בקאליש ( 1852 ) . על הקשר ההדוק ששרר בין שני המלומדים סיפר יעקב בודק בסקירה ביוגרפית על חיות בעוזבו את ז'ולקייב : הפיל ה' חבלו בנעימים בעיר זאלקווא הנכבדה, להיות ולחיות ביחד עם הרב הגדול החוקר מהר"נ הכהן ז"ל . מיום בואו שמה היו כאחים אהובים ונעימים, ר' נחמן עשה לו רב ור' הירש קנה לו חבר, וכמעט בכל לילה ולילה היו יושבים ודברו מעניינים שונים בחכמה עד חצות הליל ויותר, זה בא בלימודים תורניים, וזה בלימודים פילוסופיים והגיוניים . 51 ברבים מחיבוריו, שנכתבו בנימה ביקורתית מתונה, לעיתים הססנית, הביע חיות את עמדתו כי ספרי אגדות היו בנמצא כבר בזמן התנאים והאמוראים, ואילו ספרי הלכה, דוגמת המשנה, לא הועלו על הכתב עד לזמן מאוחר בהרבה . לביסוס עמדתו הוא נעזר בבקיאותו המופלגת בספרות התלמודית, שכן למערכה שניהל ר' יעקב חגיז בסוגיית כתיבת המשנה ולשלל הראיות שנשא הלה באמתחתו נתוודע חיות רק כעבור זמן . 52 מן החיבורים שבהם הציג חיות את עמדתו אפשר למנות את 'תורת 55 קובץ תשובותיו 54 'מבוא התלמוד' ( 1845 ) , 53 'אגרת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי