א. טמיעה או התאמה?

הגנת התורה שבעל פה כמסורת אוראלית 109 ומכאן להקשר התרבותי : אופייה הפרוגרסיבי של הנאורות הגרמנית היה גורם משיכה עצום למשכילים יהודים ועורר בהם שאיפות להתערות בה . צביונה המודרני של הכנסייה הפרוטסטנטית היה מודל לחיקוי בעיני מנהיגים יהודים ועודד עריכת רפורמות דומות גם בקהילה היהודית בהשראתו . שונה בעליל הייתה תחושתם של יהודים שהתנהלו בסביבה שבה שלטה הכנסייה הקתולית ( בקיסרות האוסטרית ) או האורתודוקסית ( באימפריה הרוסית ) המיושנת ; בארצות אלה בוששה הנאורות להכות שורשים . הוגים ומנהיגים יהודים שחיו בסביבה נוצרית שמרנית למדי לא נחפזו לערוך שינויים דרמטיים בדפוסי הקיום של בני עדתם . גם אם הרהרו בצורך לטהר מהמסורת אי אלו סיגים שדבקו בה במרוצת הזמן, הוסיפו לדבוק באורח החיים היהודי במתכונת הבסיסית המקובלת . הפער שהפריד בין חזונם של הוגים ליברלים בגרמניה ובין משנתם המתונה של עמיתיהם ברחבי אירופה מצא את ביטויו גם בהתייחסות לסוגיית התורה שבעל פה העומדת במרכז דיוננו . בפרק שלפנינו נתמקד אפוא באופן שבו נדונה סוגיית התורה שבעל פה בתחומי שלטונה של הקיסרות האוסטרית, בצפון איטליה, על אדמת גליציה ובתחומי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי